49 Soi Pipat, Silom Rd.,,
Bangkok 10500 Thailand.


Vision

สืบสานเจนตนารมณ์ในการสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานทูตจีนประจำประเทศไทย และประเทศจีนต่อไปในอนาคตเพื่อสานความสัมพันธ์จากรุ่นสู่รุ่นต่อๆไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Mission

1) เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ในบรรดานักธุรกิจรุ่นใหม่ และนักธุรกิจผู้ใช้วิชาชีพในประเทศไทยและต่างประเทศ 2) เพื่อเชิดชูเกียรติและยกสถานภาพของนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพต่าง ๆ ทุกระดับ 3) เพื่อให้การปฏิบัติงานและธุรกิจต่าง ๆ ได้มาตรฐานและบริการสังคมในด้านที่เกี่ยวกับธุรกิจ โดยมุ่งมั่นการส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย 4. เพื่อให้นักธุรกิจรุ่นใหม่และนักธุรกิจผู้ใช้วิชาชีพตระหนักในหน้าที่ของตน ร่วมใจกันใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งระดับประเทศไทยและระดับโลก

Address

สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ (Young Thai Entrepreneurs Association:YTEA) 49 Soi Pipat, Silom Rd., Bangkok 10500 Thailand.

Call

Tel: +66 2231 5910 mailto:yteasecretary@yahoo.com

ความเป็นมา :

สืบเนื่องจากการที่สาธารณรัฐประชาชนจีนมีนโยบายที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชาวจีนโพ้นทะเลในประเทศต่าง ๆ ให้แน่นแฟ้น และอยากเห็นความสัมพันธ์อันดีนี้ได้สืบสานจากรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่งอย่างต่อเนื่องตลอดไป โดยเฉพาะต้องการให้คนรุ่นใหม่ของชาวจีนโพ้นทะเล ในประเทศต่าง ๆ ได้รู้จักประเทศจีนดียิ่งขึ้น เพื่อที่จะสามารถสืบทอดเจตนารมณ์และทำหน้าที่เป็น สะพานเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีนให้สืบทอดจากรุ่นต่อรุ่นได้ต่อไป 

ดังนั้น เมื่อปี 2544 ทางรัฐบาลจีน โดยสำนักกิจการชาวจีนโพ้นทะเลจึงได้มีโครงการเชื้อเชิญนักธุรกิจรุ่นใหม่ เชื้อสายจีนจากประเทศต่าง ๆ ไปเยือนจีนและคณะแรกที่ได้รับเชิญไป ก็คือตัวแทน 33 ท่าน จากประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน ซึ่งประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยได้ไปเยือนจีนเป็นเวลา 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-10 มิถุนายน 2544

คณะเดินทางรุ่นที่ 1 (1-10 มิถุนายน 2544)

 • คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน (อังอุบลกุล)
  ประธานและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
  เป็นหัวหน้าคณะ
 • คุณชาลี โสภณพนิช
  กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ซิตี้เรียลตี้ จำกัด
  เป็นรองหัวหน้าคณะ
 • คุณประสงค์ เอาฬาร
  กรรมการผู้จัดการ บริษัทในเครือ โอ จี ซี กรุ๊ป
  เป็นรองหัวหน้าคณะ
 • คุณสมนึก กยาวัฒนกิจ
  กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ตงฮั้ว คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
  เป็นเลขาธิการคณะ
 • คุณฐิตินันท์ วัธนเวคิน
  กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท เงินทุนเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
  เป็นรองเลขาธิการคณะ
 • คุณสุภกิต เจียรวนนท์
  ประธานคณะกรรมการ บริษัท ยู บี ซี กรุ๊ป
 • คุณธฤต (ชูสิทธิ์) โอภาสวงศ์
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮ่วยชวน จำกัด
 • คุณฉัตรชัย วีระเมธีกุล
  กรรมการ บริษัท สยามบางนา แลนด์ จำกัด
 • คุณนิพนธ์ ลีละศิธร
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
  คุณคริส ชุง
  ที่ปรึกษา บริษัท เทเลคอมโฮลดิ้ง จำกัด
 • คุณวีรพงษ์ ชุติภัทร์
  ผู้จัดการ สถาบันภาษาและวัฒนธรรมจีน (ซีซีซี)
 • คุณเอมอร เอาฬาร
  กรรมการบริหาร บริษัทในเครือ โอ จี ซี กรุ๊ป / ภรรยา คุณประสงค์ เอาฬาร
  คุณปรีชญา ลีละศิธร (วงศ์สุรีย์)
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด / ภรรยา คุณนิพนธ์ ลีละศิธร

ซึ่งนักธุรกิจจากประเทศไทยทั้งคณะที่ได้รับเชิญรุ่นแรกนี้ ล้วนเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักดีในแวดวงธุรกิจไทยว่าสามารถสืบทอดธุรกิจของบรรพชนจนเจริญเติบโตมีบทบาทสำคัญ ในแวดวงธุรกิจของสังคมไทยและร่วมสร้างสรรค์ความรุ่งเรืองให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ

สำหรับบุคคลสำคัญซึ่งเป็นผู้แทนรัฐบาลจีนที่ให้การต้อนรับนักธุรกิจรับเชิญรุ่นแรก นี้คือ

 • ฯพณฯ เฉียน ฉี เฉิน รองนายกรัฐมนตรี
 • ฯพณฯ กัว ตง ปอ ผู้อำนวยการสำนักกิจการชาวจีนโพ้นทะเล แห่งประเทศจีน และผู้รองอำนวยการอีก 3 ท่าน
 • ฯพณฯ จิน โซ ปิง ประธานสภาอุตสาหกรรม และพาณิชย์
 • ฯพณฯ กัน ซื่อ หยิว ประธานกรรมาธิการชาวจีนโพ้นทะเล แห่งประเทศจีน
 • ฯพณฯ หลี่ ลั่ว กู่ รองผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติจีน
 • ฯพณฯ หลั่ว เฮา ไฉ รองประธานสภาที่ปรึกษาแห่งชาติ
 • ฯพณฯ หลิว กู่ ชาง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง การต่างประเทศ
 • ฯพณฯ หยู เซียว สง ประธานสภาส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 • มาดามหลิน เหวิน อี้ รองผู้ว่านครปักกิ่ง

โดยแนวคิดในการเชื่อมสัมพันธภาพทางการค้า อุตสาหกรรมวัฒนธรรม และเชื้อชาติ ซึ่งแต่ละแห่งที่ไปเยือนนั้น คณะผู้รับเชิญได้ตระหนักถึงความพิถีพิถันตั้งใจจริง และอัธยาศัยไมตรีของเจ้าภาพ สร้างความรู้สึกที่ดีและความประทับใจ ก่อให้เกิดความวาดหวังแห่งความรุ่งเรืองในอนาคต

หลังจากการเยือนประเทศจีนเสร็จสิ้นลงแล้ว คณะผู้แทนเหล่านั้นก็ได้มีการพบปะสังสรรค์กันอีกต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน ทำให้มีแนวคิดที่จะรวมตัวกันอย่างเป็นทางการ จึงได้ริเริ่มก่อตั้ง “ชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่แห่งประเทศไทย” ขึ้น เพื่อเป็นที่รวมของนักธุรกิจรุ่นใหม่เชื้อสายจีน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมมิตรภาพในหมู่สมาชิกให้เป็นเสมือนสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นให้แน่นแฟ้น และสืบต่อความสัมพันธ์ไปยังรุ่นต่อๆ ไป อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้รับรู้ถึงการพัฒนาประเทศและความรุ่งเรืองของแผ่นดินถิ่นกำเนิดของบรรพบุรุษ อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนความรู้ตลอดจนส่งเสริมซึ่งกันและกันนำไปสู่การพัฒนาเครือข่ายอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทาง เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับประเทศและระดับโลก โดยแนวคิดนี้ได้รับการสนับสนุนจากท่านเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ฯพณฯ เอี้ยน ถิง อ้าย และที่ปรึกษาอาวุโสอีกหลายท่าน

ชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่แห่งประเทศไทย จึงได้รับการจัดตั้งขึ้น ด้วยความคิดริเริ่มของคณะผู้ก่อตั้งชมรม 13 ท่าน ที่ได้รับเชิญไปเยือนจีน รุ่นที่ 1 เป็น “สมาชิกก่อตั้ง” และได้เรียนเชิญผู้อาวุโส 8 ท่าน เป็นคณะที่ปรึกษาก่อตั้ง

“คณะที่ปรึกษาก่อตั้ง” ประกอบด้วย

 • นางจรรย์สมร วัธนเวคิน
 • นายชาตรี โสภณพนิช
 • นายทรงศักดิ์ เอาฬาร
 • นายธนินทร์ เจียรวนนท์
 • นายสมาน โอภาสวงศ์
 • นายวิสิทธิ์ ลีละศิธร
 • นายสุชัย วีระเมธีกุล
 • นางกัลยาณี กยาวัฒนกิจ

ต่อมาในเดือนตุลาคม 2545 รัฐบาลจีนได้เชิญนักธุรกิจไทย จำนวน 14 คน ไปเยือนจีนเป็นรุ่นที่ 2 ร่วมกับผู้รับเชิญ จากทั่วโลกอีก 20 ประเทศ เพื่อเข้าพบผู้นำจีนและรับทราบถึงการพัฒนาประเทศ

คณะผู้เดินทางรุ่นที่ 2 (เดือนตุลาคม 2545)

 • คุณสตีเว่น ชาน
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
  เป็นหัวหน้าคณะ
 • คุณอุดม สุขสุดประเสริฐ
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทาซ่าอินดัสเทรียล จำกัด
  เป็นรองหัวหน้าคณะ
 • คุณสมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทธิ์
  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด
  เป็นเลขาธิการคณะ
 • คุณนภาวรรณ ฉัตรมงคลชัย
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยยูเนี่ยนสกรูน็อต จำกัด
  เป็นเหรัญญิก
 • คุณครองพล อภิธนาคุณ
  กรรมการบริหาร บริษัท แกแลคซี่ กรุ๊ป
 • คุณอริน อัคคพงษ์กุล
  กรรมการ บริษัท เจริญไทย มอเตอร์ จำกัด
 • คุณธีระพงษ์ ศรีเฟื่องฟุ้ง
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภูน้ำค้าง จำกัด
 • คุณชัยรัตน์ แซ่ตั้ง
  ประธานกรรมการ บริษัท นครพิงค์ จำกัด และบริษัท นครพิงค์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด
 • คุณสมชาย รัตนวรรณ
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิเวอร์แซลไรซ์ จำกัด
 • คุณองอาจ กิตติคุณชัย
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันสวีท จำกัด
 • คุณประพันธ์ ภัทรประสิทธิ์
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจ้าพระยาท่าเรือสากล จำกัด
 • คุณพยุงศักดิ์ เกิดวงศ์บัณฑิต
  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
 • คุณสมศักดิ์ คะวีรัตน์
  กรรมการผู้จัดการ บริษัท แม่สอดอาหารกระป๋อง จำกัด
 • คุณนารี สุขสุดประเสริฐ
  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอลอีดี ดิสเพล ซิสเทมส์ จำกัด / ภรรยา คุณอุดม สุขสุดประเสริฐ

นักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนผู้ได้รับเชิญไปเยือนจีนรุ่น 1 และรุ่นที่ 2 ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่แห่งประเทศไทยทั้งสิ้น สมาชิกทั้งหมดเป็นนักธุรกิจรุ่นลูก ซึ่งเป็นทายาทของนักธุรกิจรุ่นพ่อที่ประสบความสำเร็จ ถือได้ว่าเป็น “นักธุรกิจรุ่นกลาง” ที่จะทำหน้าที่ประสานความสัมพันธ์ระหว่างนักธุรกิจอาวุโส และนักธุรกิจรุ่นใหม่ในรุ่นลูกและรุ่นหลานซึ่งจะเข้ามาสืบสานธุรกิจต่อไปในอนาคต เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งไม่สิ้นสุด

คณะกรรมการของชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่แห่งประเทศไทยชุดแรก ประกอบด้วย คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน (อังอุบลกุล) ประธานก่อตั้งชมรมฯ และรองประธานชมรมฯ 3 คน คือ นายชาลี โสภณพนิช นายประสงค์ เอาฬาร นายธฤต (ชูสิทธิ์) โอภาสวงศ์ เลขาธิการคือ นายสมนึก กยาวัฒนกิจ นายนิพนธ์ ลีละศิธร เป็นเหรัญญิก และ นายสุภกิต เจียรวนนท์ เป็นสมาชิกสัมพันธ์ นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล เป็นปฏิคมสัมพันธ์ และคณะกรรมการอีกจำนวนหนึ่ง

การประกาศสถาปนาชมรมฯ อย่างเป็นทางการได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 โดยสมาชิกชมรมฯ รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ได้จัดงาน “สถาปนาชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่แห่งประเทศไทย” เพื่อพบประสังสรรค์และเลี้ยงฉลองครบรอบ 1 ปี ของการก่อตั้งชมรมฯ โดยมี ฯพณฯ เอี้ยน ถิง อ้าย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและภริยา,ท่าน เซียะ ฟู่ เกิน อัครราชทูตและกงสุล พร้อมด้วยภริยาให้เกียรติมาร่วมงาน นับได้ว่าเป็นการเปิดตัว “ชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่แห่งประเทศไทย” อย่างเป็นทางการตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

ต่อมา เมื่อต้นปี พ.ศ. 2548 ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมขึ้น ภายใต้ชื่อ "สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่" (Young Thai Entrepreneurs Association : YTEA) โดยยังคงได้รับเชิญให้ไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกเป็นประจำทุกปี เป็นรุ่นที่ 3 ในปี พ.ศ. 2547 และรุ่นที่ 4 ในปี พ.ศ. 2548 รวมสมาชิกสมาคมฯ ทั้งสิ้น 55 ท่าน


 

2019 © YTEA All Rights Reserved.