49 Soi Pipat, Silom Rd.,,
Bangkok 10500 Thailand.


Vision

สืบสานเจนตนารมณ์ในการสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานทูตจีนประจำประเทศไทย และประเทศจีนต่อไปในอนาคตเพื่อสานความสัมพันธ์จากรุ่นสู่รุ่นต่อๆไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

Mission

1) เพื่อส่งเสริมมิตรภาพและกระชับความสัมพันธ์ในบรรดานักธุรกิจรุ่นใหม่ และนักธุรกิจผู้ใช้วิชาชีพในประเทศไทยและต่างประเทศ 2) เพื่อเชิดชูเกียรติและยกสถานภาพของนักธุรกิจรุ่นใหม่ ที่ประกอบอาชีพในสาขาอาชีพต่าง ๆ ทุกระดับ 3) เพื่อให้การปฏิบัติงานและธุรกิจต่าง ๆ ได้มาตรฐานและบริการสังคมในด้านที่เกี่ยวกับธุรกิจ โดยมุ่งมั่นการส่งเสริมพัฒนาเครือข่าย 4. เพื่อให้นักธุรกิจรุ่นใหม่และนักธุรกิจผู้ใช้วิชาชีพตระหนักในหน้าที่ของตน ร่วมใจกันใช้ความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งระดับประเทศไทยและระดับโลก

Address

สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ (Young Thai Entrepreneurs Association:YTEA) 49 Soi Pipat, Silom Rd., Bangkok 10500 Thailand.

Call

Tel: +66 2231 5910 mailto:yteasecretary@yahoo.com

【左起:青年企业家协会理事长陈卓钦致欢迎词。吕健大使作主旨演讲。中总主席陈振治代表泰华各界致贺词。素帕猜博士、伍万通先生分别演讲。】

 

由泰国青年企业家协会主办的未来10年中国经济走向及其对东盟地区的影响暨中华人民共和国成立70周和一带一路倡仪论坛,于公元2019820日,在曼谷爱侣湾大酒店宝伦厅举行

READ MORE >>

 

2019 © YTEA All Rights Reserved.