LOCATION
Sermkij Building, 49 Soi Pipat
Silom Road Bangrak Bangkok.
Tel: 0-2231-5900  E-mail: [email protected]

Founder's Message

Message from the Founder of YTEA

点击数:15547

Khunying Natthika Wattanavekin(Angubolkul)

 

Founding Chairman
创始理事長
สืบเนื่องจากการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนตามคำเชิญอย่างเป็นทางการของคณะนักธุรกิจรุ่นใหม่ รุ่นที่ 1 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2544 กระทั่งมีการรวมตัว โดยสมาชิกมอบหมายให้ดิฉันเป็นประธานก่อตั้งชมรมฯ ดำเนินการก่อตั้งชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่แห่งประเทศไทยขึ้น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2545 โดยมีนักธุรกิจที่ได้รับเชิญจากรัฐบาลจีนรุ่นที่ 2 เข้าร่วมเป็นสมาชิกเพื่อร่วมกันสนับสนุนผลักดันให้ชมรมฯ ได้สร้างสรรค์ความก้าวหน้าขึ้นมาเป็นสำคัญและมุ่งมั่น รวมกันที่จะนำพาองค์กรให้พัฒนา ยั่งยืนตลอดไป


ดิฉันเชื่อมั่นว่าสมาชิกทุกท่านจะเห็นพ้องกับดิฉันที่ปราถนาจะเห็นชมรมฯเป็นองค์กรที่ทันสมัยมีการรวมตัวกันอย่างแน่นแฟ้น เพื่อเป็น ศูนย์รวมสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่แข็งแกร่ง มีบทบาทสำคัญในการสร้างเครือข่ายที่มั่นคง ทั้งในสังคมไทยและระหว่างกันในหมู่มวลสมาชิก ตลอดถึงนักธุรกิจทั่วโลกในเศรษฐกิจยุคใหม่ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
นอกจากนั้นยังปรารถนาที่จะเห็นสมาชิกได้ช่วยกันขยายฐานชมรมฯ ให้มั่นคงและสร้างเสริมบทบาทและขอบข่ายของชมรมฯ อย่างแพร่ หลายกว้างขวาง เพื่อให้สมาชิกรุ่นต่อๆไป ได้เข้ามามีส่วนร่วมเสริมสร้างความเข้มแข็งมั่นคงและบรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ของชมรมฯ

สุดท้ายนี้ดิฉันหวังที่จะได้เห็นชมรมนักธุรกิจรุ่นใหม่แห่งประเทศไทยได้ดำรงสถานะเป็นแม่ข่ายชมรมนักธุรกิจไทยรุ่นใหม่ระหว่างประเทศ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจระดับประเทศและระดับโลก เป็นศูนย์รวมในการประสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกันให้แน่นแฟ้นสืบทอดอย่างต่อเนื่องไปยังรุ่นต่อๆไป ตลอดไป

นายกก่อตั้ง
创始理事長

คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน (อังอุบลกุล)
Khunying Natthika Wattanavekin(Angubolkul)
坤仁丘夏莉