LOCATION
Sermkij Building, 49 Soi Pipat
Silom Road Bangrak Bangkok.
Tel: 0-2231-5900  E-mail: [email protected]

Thaveesak Vayakornvichitr

คุณทวีศักดิ์ วยากรณ์วิจิตร - นายกสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่

Suraphong Srethbhakdi

คุณสุรพงศ์ เสรฐภักดี - อุปนายก คนที่ 1

Vason Temsiriphong

คุณวสันต์ เต็มศิริพงศ์ - อุปนายก คนที่ 2

Sakon Jindachotsiri

คุณสกล จินดาโชตสิริ - อุปนายก คนที่ 3

Kitserm Veskaisri

-- คุณกิจเสริม เวศย์ไกรศรี --
เลขาธิการ

Yingyos Charubusapayon

-- คุณยิ่งยศ จารุบุษปายน --
ผู้ช่วยเลขาธิการ

Sutthiphong Putthapornmongkol

-- คุณสุทธิพงศ์ พุทธพรมงคล --
เหรัญญิก

Kawin Yongcharoenrat

-- คุณกวินท์ ยงเจริญรัฐ --
ผู้ช่วยเหรัญญิก

Association Events
by YTEA

視力

สืบสานเจนตนารมณ์ในการสานความสัมพันธ์อันดีกับสถานทูตจีนประจำประเทศไทย และประเทศจีนต่อไปในอนาคตเพื่อสานความสัมพันธ์จากรุ่นสู่รุ่นต่อๆไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน

任務

1. 支持和加深国内外青年企业家与专家型企业家之间的友谊和关系; 2. 全面提升各行各业青年企业家的声誉和地位; 3. 推动企业经营作业标准化,开展与企业经营相关的社会活动,以及致力构建商业 网络; 4. 激发青年企业家和f专家型企业家的责任意识,利用其知识和技能共同为国家和世 界发展做出贡献。

聯繫我們

สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ (Young Thai Entrepreneurs Association:YTEA) 49 Soi Pipat, Silom Rd., Bangkok 10500 Thailand.Tel: +66 2231 5910 mailto:[email protected]

ประวัติสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่

          ปีพุทธศักราช 2545 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีนโยบายที่จะเสริมสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ทางธุรกิจและกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มนักธุรกิจเชื้อสายจีนรุ่นใหม่ (Young Overseas Chinese Prominent Entrepreneurs) ที่มีอยู่ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก

          สำนักกิจการชาวจีนโพ้นทะเลแห่งสำนักนายกรัฐมนตรี (Overseas Chinese Affairs Office Of The State Council) จึงได้จัดกิจกรรม “China Discovery Trip” และได้เชิญนักธุรกิจเชื้อสายจีนทั่วโลกเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อศึกษาวัฒนธรรมสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งเข้าพบและทำความรู้จักกับผู้นำระดับสูงทั้งภาครัฐและเอกชนของสาธารณรัฐประชาชนจีนนำโดย ฯพณฯ  Qian Qichen รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น โดยคณะนักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนที่ได้รับเชิญจำนวน 8 ท่าน คือ

  • คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล
  • นายชาลี โสภณพนิช
  • นายประสงค์ เอาฬาร
  • นายธฤต โอภาสวงศ์
  • นายนิพนธ์ ลีละศิธร
  • นายสุภกิต เจียรวนนท์
  • นายฉัตรชัย วีระเมธีกุล
  • นายสมนึก กยาวัฒนกิจ

          หลังจากเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน นักธุรกิจทั้ง 8 ท่านและผู้ติดตามได้ร่วมกันก่อตั้งชมรมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ (Young Thai Entrepreneurs Club หรือ Ytec) ขึ้น  โดยมีคุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล หัวหน้าคณะการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานชมรม

          สืบเนื่องจากการจัดกิจกรรม “China Discovery Trip” ของสาธารณรัฐประชาชนจีนในปีต่อๆมา ทำให้นักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนที่ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมกับชมรมธุรกิจไทยรุ่นใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น  นายชาลี โสภณพนิช จึงได้เปลี่ยนจากชมรมธุรกิจไทยรุ่นใหม่เป็น “สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่” (Young Thai Entrepreneurs Association)

          ปัจจุบันสมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่ เป็นสมาคมที่เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมทั้งประเทศที่มีนักธุรกิจเชื้อสายจีนทั่วโลก นอกจากนั้นสมาคมยังได้รับเกียรติจากสาธารณรัฐประชาชนจีนให้มีส่วนในการคัดเลือกนักธุรกิจไทยเชื้อสายจีนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม “China Discovery Trip” ในแต่ละปีอีกด้วย

          สมาคมธุรกิจไทยร่นใหม่มีพันธกิจที่จะเสริมสร้างสายสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและเครือข่ายชาวจีนทั่วโลกทั้งระดับรัฐบาลและองค์กรเอกชน ด้วยมิตรภาพที่จริงใจบนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวม

          สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่เป็นสมาคมเครือข่ายทางธุรกิจ มิตรภาพและวัฒนธรรม ที่จะส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศและประเทศเครือข่ายทั่วโลก

          สมาคมธุรกิจไทยรุ่นใหม่จะต้องเติบโตต่อไปสู่ความรุ่งโรจน์ และหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างมิตรภาพ และสายสัมพันธ์ที่ดีทั้งในด้านสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งนักธุรกิจเชื้อสายจีนในประเทศเครือข่ายอื่นทั่วโลก ต่อเนื่องยาวนาน ตลอดไป